Nám og kennsla

Í öllu skólastarfi Seyðisfjarðarskóla er stefnt að því að:Nám og kennsla

Nám og velferð nemenda sé höfuðmarkmið með öllu skólastarfi því að nemendur eru í öndvegi í skólastarfinu.

Nám nemenda einkennist af þátttöku þeirra, ábyrgð, sköpun, jafnrétti og sjálfbærni.

Virkja áhuga nemenda til náms með krefjandi og fjölbreyttum viðfangsefnum við hæfi.

Nemendur geti unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra.

Unnið sé af metnaði og stefnt á framúrskarandi árangur en ekki á kostnað gleðinnar og samhygðarinnar. 

Með nýrri aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 eru námssvið leikskólans: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Ný skólastefna sveitarfélagsins tekur mið af grunnþáttunum með sérstaka áherslu á sköpun, sjálfbærni, lýðræði og heilbrigði og velferð. Þróun starfshátta í leikskóladeild tekur mið af stefnu sveitarfélagsins og skólastefnuna í heild sinni má finna á heimasíðunni okkar.

Aðalnámskrá leikskóla: https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/forsidumyndir/lokadrog-leiksk_vefur.pdf

Í vetur mun skólanámskráin sem og handbókin verða endurmetin í samræmi við sameiningu leik– og grunnskóla og nýja skólastefnu sveitarfélagsins, en handbókin og heimasíðan virka sem skólanámskrá fyrir leikskóladeildina.

Veturinn 2020-2021 er sérstaklega unnið með innleiðingu Uppeldis til ábyrgðar, útinám, sjálfbærni og sköpun. Seyðisfjarðarskóli er Heilsueflandi skóli og aðaláhersla vetrarins í er Nærsamfélagið..

Sjá nánar um heilsueflandi starf skólans undir flipanum Um skólann

Unnið er markvisst með kennsluefnið Lubbi finnur málbein í vetur en allar deildir vinna reglulega með efnið í samveru- og hópastundum. Stundirnar miðast við aldur og þroska nemenda hverju sinni sem og áhugasviði, annað námsefni samtvinnast kennsluefninu einnig.

Brúum bilið - samstarf við grunnskóladeild

Góð samvinna er á milli leik og grunnskóladeildar um undirbúning barna fyrir grunnskóla. Markmiðið með samstarfi skólanna hefur m.a. verið:

að skapa samfellu í námi barna/nemenda á þessum tveimur skólastigum.

að byggja upp gagnkvæman skilning og þekkingu milli skólastiganna.

að stuðla að öryggi og vellíðan barna við að fara af einu stigi á annað.

að vinna saman að verkefnum sem hæfa nemendum á þessum aldri.

að gera börnin læs á skólaumhverfið í fylgd leikskólakennara.

 Í sameinuðum skóla er gert ráð fyrir að deildirnar þrói samstarf sitt. Samstarf okkar felst m.a. í gagnkvæmum nemendaskiptum og á hverju skólaári eru tilteknir dagar valdir fyrir þessi nemendaskipti.

Samstarf við listadeild 

Gott samstarf er milli deilda innan Seyðisfjarðarskóla og er sífellt í þróun. Eldri börnum í leikskóladeild stendur til boða að stunda nám í listadeild á skólatíma. Kennarar listadeildar koma að kennslu í leikskóladeild og í vetur 2020 – 2021 er sérstaklega stefnt að samvinnu í tónlist.

Skólanámskrá leikskóladeildar