Reglur Leikskóla Múlaþings

Reglur leikskóla Múlaþings


1. Rekstraraðili

Leikskólar Múlaþings starfa samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, reglugerðum sem um starfsemi
leikskóla gilda, öðrum stefnumótandi gögnum og Aðalnámskrá leikskóla. Námskránni er ætlað að vísa
ólíkum hagsmunaaðilum í skólasamfélaginu veginn hvað varðar stefnu og hugmyndafræði leikskólastarfs.
Leikskólinn er fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi og annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og
menntun barna á leikskólaaldri.

Í Múlaþingi eru sex leikskólar í jafnmörgum íbúa/skólakjörnum, þeir eru: Bjarkatún á Djúpavogi,
Leikskólinn í Brúarásskóla, Glaumbær á Borgarfirði eystri, Hádegishöfði í Fellabæ, Leikskóladeild
Seyðisfjarðarskóla og Tjarnarskógur á Egilsstöðum. Leikskólarnir eru ólíkir að stærð, umhverfi og
starfsaðstæðum og eru þrír þeirra samreknir með grunnskóla skólakjarnans, eða leikskólinn í Brúarási sem
starfar eftir skóladagatali grunnskólans, Glaumbær og leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla.

Leikskólar Múlaþings nota leikskólakerfið Völu til að halda utan um starfsemi leikskólanna en bæði
starfsfólk og foreldrar nota kerfið til samskipta og upplýsinga.

2. Umsókn og innritun

Sækja má um leikskóla frá fæðingu barns, eða strax og kennitala þess hefur verið skráð. Sótt er um leikskóla
á heimasíðu Múlaþings, www.mulathing.is, undir umsóknir.

Skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla er að barn eigi lögheimili í Múlaþingi. Barnið getur verið á umsóknarlista
þótt lögheimili sé annars staðar. Úthlutunin er einnig háð því skilyrði að foreldri sé ekki í vanskilum með
leikskólagjöld. Ef um þriggja mánaða vanskil er að ræða er rekstraraðila heimilt að segja upp
leikskólasamningi með mánaðar fyrirvara að undangenginni ítrekun.

Víkja má frá meginreglum um inngöngu nemenda í leikskóla ef sérstakar aðstæður krefjast þess og forgang
í leikskóla eiga:
- Börn einstæðra foreldra.
- Börn í elsta árgangi leikskóla.
- Börn starfsmanna leikskóla Múlaþings.
- Börn geta fengið forgang skv. ákvörðun leikskólafulltrúa og fræðslustjóra, vegna sérþarfa eða
félagslegra erfiðleika. Beiðni um forgang þarf að fylgja bréf frá félagsmálastjóra, félagsráðgjafa,
viðurkenndum greiningaraðila, lækni eða öðrum eftir því sem við á. Ef foreldri/forráðamaður hefur
athugasemdir við niðurstöðu má vísa erindinu til Fjölskylduráðs.

Aðalinnritun í leikskóla fer fram í apríl-maí og eru börn þá innrituð í stað þeirra sem útskrifast og hætta. Í
Bjarkatúni, Brúarási, leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla og Glaumbæ er að auki innritað á haustin og í janúar
allt eftir lausum plássum og aðstæðum hverju sinni í leikskólanum þegar barn hefur náð eins árs aldri.

Í Hádegishöfða og Tjarnarskógi er leikskólapláss, að jafnaði, í boði fyrir börn sem náð hafa eins árs aldri
við upphaf skólaárs leikskólans 1. september. Börn eru innrituð í leikskóla eftir aldri þannig að eldri börn
ganga fyrir þeim yngri. Ef pláss losnar í annan tíma á skólaárinu þarf að taka tillit til þess aldursviðmiðs og
tíma sem losnar þegar úthlutað er af biðlista í plássið.

Þegar barn hefur fengið inngöngu í leikskóla fá foreldrar tölvupóst frá leikskólastjóra með upplýsingum um
hvenær leikskólagangan hefst. Í flestum tilfellum hefst leikskólagangan við upphaf næsta skólaárs eða eftir
sumarleyfi leikskólans og varir fram að sumarleyfi árið sem barnið verður 6 ára.

3. Leikskólagjöld

Múlaþing greiðir að stærstum hluta kostnað við dvöl barna í leikskólum sveitarfélagsins. Leikskólagjöld eru
greidd fyrir fram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 16. hvers mánaðar. Foreldrar greiða leikskólagjöld
í hlutfalli við þann tíma sem börn þeirra dvelja í leikskólanum. Einnig greiða foreldrar fyrir fæði barna sinna.

Upplýsingar um gjöld og afslætti er að finna í gjaldskrá leikskóla Múlaþings og er hún birt á heimasíðu
sveitarfélagsins. Ef um þriggja mánaða vanskil er að ræða er rekstraraðila heimilt að segja upp
leikskólasamningi með mánaðar fyrirvara að undangenginni ítrekun.

Gjaldskráin er tvískipt:

Almennt gjald fyrir hjón og sambúðarfólk.
Forgangsgjald fyrir einstæða foreldra. Sækja þarf um að greiða forgangsgjald á þar til gerðu eyðublaði sem
hægt er að nálgast hjá leikskólastjóra. Til að greiða forgangsgjald þarf foreldri/forráðamaður að vera skráður
einstæður í þjóðskrá.

Heimilt er að innheimta sérstakt gjald ef foreldrar virða ekki umsamin leikskólatíma. Þar gildir að mæti
foreldrar of snemma með barn eða sæki það of seint oftar en einu sinni í mánuði er innheimt sérstakt gjald
í hvert sinn. Reglan er sú að barn með skólatíma 8:00-16:00 komi í leikskólann e. kl. 8:00 og er farið fyrir
kl. 16:00.

Til að njóta systkinaafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með
sameiginlegt lögheimili. Greitt er fullt gjald fyrir yngsta barn. Þar sem það á við er systkinaafsláttur
samtengdur á milli daggæslu og leikskóla.

Hægt er að fá fæðiskostnað felldan niður ef nemandi er fjarverandi 10 skóladaga samfellt.

Leikskólar Múlaþings eru lokaðir í 5 vikur, eða 25 virka daga, vegna sumarleyfa og skiptist sumarlokunin í
tvö tímabil milli ára; fyrra tímabil, júní - júlí, og seinna tímabil, júlí - ágúst. Leikskólastjórar óska eftir
sumarleyfaskráningu allra barna og uppsögn elstu barnanna í apríl ár hvert og skal skráningu vera lokið
fyrir 1. maí.

- Leikskólagjöld falla niður í sumarlokun leikskólanna en leyfilegt er að fá leikskólagjöld felld niður í allt
að 6 vikur, eða 30 virka daga, vegna sumarleyfa á ári. Því er hægt er að sækja um lengra gjaldfrítt
sumarleyfi annað hvort í tengslum við sumarlokun eða ef leyfið er samfellt á öðrum tíma. Ef sótt er
um samfellt leyfi á öðrum tíma má nýta þá daga sem eftir eru, allt að 30 dögum. Ekki er hægt að sækja
tvisvar eða oftar um niðurfellingu vegna sumarleyfa utan sumarlokunar.

- Foreldrar geta óskað eftir því að börn þeirra mæti í leikskólann í fimmtu viku lokunar (síðasta vika í
lokuninni) og eru óskir bindandi, þ.e. eftir 1. maí geta foreldrar ekki fengið fimmtu vikuna gjaldfrjálsa
breytist aðstæður hjá þeim. Leikskólinn opnar í fimmtu vikunni ef að minnsta kosti 30%
nemenda/foreldra óska eftir því og ef mönnun leyfir. Ef fjöldi barna eða starfsfólks er ekki nægilegur
verður leikskólinn lokaður fimm vikur. Ef opnað er í fimmtu viku lokunar má gera ráð fyrir skertri
þjónustu þar sem ekki er um skipulagt leikskólastarf að ræða heldur vistun fyrir þá sem þurfa.


4. Leikskólasamningur

Við upphaf leikskólagöngu skrifa foreldrar undir sérstakan leikskólasamning sem meðal annars kveður á
um leikskólatíma, fæðiskaup og fl.. Leikskólasamningur tekur mið af reglum þessum.

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á leikskólasamningi er einn mánuður og miðast við 1. eða 15. hvers
mánaðar. Segja skal upp leikskólasamningi hjá leikskólastjóra.

Óski foreldrar eftir breytingum á leikskólasamningi eða fæðiskaupum sækja þeir um það með tveggja vikna
fyrirvara fyrir 1. og 15. hvers mánaðar hjá leikskólastjóra eða í leikskólakerfinu.

Óski foreldrar eftir flutningi milli leikskóla skal sækja um það á þar til gerðu eyðublaði sem hægt er að
nálgast í leikskólakerfinu.

5. Opnunartími, starfsmannafundir og starfsdagar

Leikskólar Múlaþings eru með ólíkan opnunartíma sem miðast við að mæta þörfum samfélagsins og
aðstæðum hvers leikskóla fyrir sig. Leikskólar í þéttbýli eru ekki opnir fyrir færri en 6 börn í upphafi og/eða
lok dags. Að hámarki er gert ráð fyrir að leikskólarnir geti verið opnir frá:
Bjarkatún, Djúpavogi: 7:45 til 16:15
Brúarás: 8:40 til 15:10
Glaumbær, Borgarfirði eystri: 7:50 til 16:00
Hádegishöfði, Fellabæ: 7:45 til 16:15
Leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla: 7:45 til 16:15
Tjarnarskógur, Egilsstöðum: 7:45 til 16:30

Leikskólarnir eru lokaðir á aðfangadag og gamlársdag og Leikskólinn í Brúarási og Glaumbær eru einnig
lokaðir á milli hátíða. Gera má ráð fyrir skertri þjónustu í á milli hátíða þar sem ekki er um skipulagt
leikskólastarf að ræða heldur vistun fyrir þá sem þurfa. Mætingu þarf að skrá fyrir 20. nóvember vegna
skipulags á skólastarfinu og hægt er að sækja um niðurfellingu leikskólagjalda ef sótt er um leyfi fyrir barn
á milli hátíða. Til að leikskólarnir verði opnir þurfa að lágmarki 8 börn að mæta, í Tjarnarskógi 8 börn á
hvorri starfsstöð.

Leikskólar Múlaþings eru lokaðir vegna starfsmannafunda í 12 klst. á hverju skólaári, 1-2 klst. í senn allt
eftir aðstæðum hvers skóla. Starfsmannafundir eru skráðir á skóladagatal skólanna.

Starfsdagar leikskólanna eru 6 og er leikskólinn lokaður þessa daga. Framkvæmd starfsdaga er alfarið í
höndum leikskólastjóra og þeim ráðstafað á þann veg sem best hentar hverjum skóla. Starfsdagar eru skráðir
á skóladagatal skólanna. Stefnt skal að því skólastjórnendur leik- og grunnskóla, í hverju skólahverfi fyrir
sig, samræmi þessa daga eins og kostur er.


Samþykkt á fundi Fjölskylduráðs Múlaþings 24.08.21